top of page

Subsidie voor reintegratie & scholing Doel:

 

Op 19 december 2012 heeft het kabinet in overleg met sociale partners voor een periode van twee jaar geld vrijgemaakt voor het aan het werk helpen van werkloze ouderen (55-plussers) en jongeren. Het doel is de arbeidsparticipatie van werkloze 55-plussers te stimuleren en ook de werkloosheid onder jongeren terug te dringen. Als oplossing is gekozen voor de inzet van een plaatsingsfee en een scholingsvoucher. 

Met de Regeling scholing en plaatsing oudere werklozen kan subsidie worden verstrekt voor op vacature gerichte scholing en voor plaatsing van een oudere werkloze, door een intermediair. Dit is een rechtspersoon, die bemiddelingsactiviteiten verricht tussen werkzoekenden en werkgevers, met als doel de werkzoekende duurzaam te plaatsen in een dienstbetrekking.

Doelgroep(en):

 

 • Gemeenten en overige overheidsinstellingen

 • Maatschappelijke instellingen

 • Stichtingen en verenigingen

 • Ondernemingen - zelfstandigen

 • Ondernemingen - MKB

 • Ondernemingen - grootbedrijf

 • Kennisinstellingen

 • Particulieren

 

Budget & bijdrage:

 

 • Het subsidieplafond voor scholing en plaatsing gezamenlijk bedraagt voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 oktober 2016, € 28.000.000;

 • De subsidie voor scholing bedraagt: 

  • de subsidie bedraagt 100% van de werkelijke kosten tot een maximum van € 750. Dit bedrag is inclusief BTW.

  • wanneer een scholing minder kost dan € 750 is er recht op een bedrag ter hoogte van de kosten van de scholing;

 • De subsidie voor plaatsing bedraagt: 

  • € 300 bij een plaatsing voor de duur van minimaal drie maanden,

  • een aanvullend bedrag ter hoogte van € 700 (totale subsidie € 1000) bij een plaatsing voor de duur van minimaal 6 maanden, en 

  • een extra aanvullend bedrag van € 500 (totale subsidie € 1.500) bij een plaatsing voor minimaal twaalf maanden.

 

Indiening & beoordeling:

De subsidieaanvraag voor plaatsing kan worden ingediend voor dienstverbanden aangevangen vanaf 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2015. De subsidieaanvraag voor scholing wordt, voor aanvang van die scholing, bij het UWV ingediend, met behulp van het door het UWV beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

http://www.uwv.nl/Werkgevers/ik_neem_een_werknemer_met_uitkering_in_dienst/plaatsingsfee.aspx
http://www.uwv.nl/Werkgevers/ik_neem_een_werknemer_met_uitkering_in_dienst/scholingsvoucher.aspx

Voorwaarden:

 

 • Voor een scholingsvoucher geldt:

  • de opleiding van de werknemer duurt maximaal 1 jaar. En als hij slaagt, krijgt hij een erkend diploma/certificaat, 

  • er moet een getekend arbeidscontract zijn tussen u en de werknemer. Hieruit moet blijken dat de werknemer bij u in dienst komt, uiterlijk de eerste dag van de maand na de maand waarin hij de opleiding heeft afgerond,

  • de werkgever neemt de werknemer in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt. Maar minimaal 12 uur per week, voor ten minste 3 maanden. De voucher kan zowel door de werkgever als de werknemer worden aangevraagd,

  • per werknemer is 1 aanvraag mogelijk,

  • Subsidie wordt geweigerd, indien:

   • de volledige aanvraag is ontvangen na de aanvraag van de scholing van de oudere werkloze,

   • er op basis van deze regeling al subsidie is verleend voor dezelfde oudere werkeloze subsidie voor scholing,

   • de kosten van scholing waarvoor subsidie wordt aangevraagd al uit andere publieke middelen wordt gefinancierd.

Zie voor meer informatie artikel 3 en 4 van de wettekst.

Voor een plaatsingsfee geldt:

 • de intermediair heeft de werkzoekende begeleid naar een baan; 

 • de eerste werkdag was op of na de eerste dag waarop de regeling is ingegaan;  

 • de werkzoekende is 55 jaar of ouder op de eerste dag van zijn WW-uitkering; 

 • de werkzoekende heeft minimaal 3 maanden een WW-uitkering op de dag dat hij bij een werkgever aan de slag gaat;

 • de werkzoekende gaat aan het werk voor de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt. Maar minimaal 12 uur per week, voor ten minste 3 maanden. 

 • de werkzoekende heeft in iedere maand gewerkt

 • subsidie wordt geweigerd, indien:

  • de volledige aanvraag niet binnen de vastgestelde termijn is ontvangen,

  • de kosten van plaatsing, waarvoor subsidie wordt aangevraagd al uit andere publieke middelen wordt gefinancierd.

 

bottom of page