top of page

SDE 2014

Energie Investeringsaftrek (EIA)
In het energieakkoord is afgesproken dat projecten die in de toekomst een SDE+ subsidie aanvragen niet meer tegelijkertijd in aanmerking kunnen komen voor de EIA. Per saldo leidt dat tot iets hogere basisbedragen. Ondernemers die subsidie aanvragen in de vrije categorie moeten er bij hun afweging ook rekening mee houden dat ze de EIA niet meer kunnen benutten.
Voor projecten die in 2013 of eerder een SDE(+) beschikking hebben ontvangen en nog geen gebruik hebben gemaakt van de EIA, komt er een overgangsregime. Zij kunnen nog wel EIA aanvragen.

Verlengde levensduur 
Biomassa installaties die eerder subsidie hebben gekregen uit de MEP of OVMEP en die aan het einde van hun subsidieperiode zijn gekomen, komen in de SDE+ in aanmerking voor verlengde levensduur. De indienperiode voor aanvragen verlengde levensduur van thermische conversie van biomassa, allesvergisting en mestcovergisting wordt drie jaar.

Ketel op vaste biomassa 
Op advies van ECN en DNV KEMA wordt de categorie ‘ketel op vaste biomassa K 0,5 MW’ in gesplitst twee categorieën: ‘ketel op vaste biomassa K 0,5 MW en < 5 MW’ en ‘ketel op vaste biomassa K 5 MW’.

Beoordeling van aanvragen 
Er wordt jaarlijks nagegaan of het nodig is om de indieningseisen voor projecten verder aan te scherpen om te voorkomen dat onrealistische projecten ten onrechte budget vasthouden. Met ingang van 2014 een haalbaarheidsstudie van het project gevraagd worden. Deze moet in ieder geval een exploitatieberekening bevatten en een onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering. Projecten die over minder dan 20% eigen vermogen beschikken dienen een intentieverklaring van een financier te overleggen dat deze bereid is om het project te financieren in geval van een positieve SDE+ beschikking. Bij projecten 
voor de productie van duurzame warmte is ook een onderbouwing van de warmteafzet met zicht op afnemers vereist. Ook wordt voortaan bij alle projecten vereist dat formele toestemming van de eigenaar van de locatie wordt meegestuurd met de aanvraag. Voor geothermieprojecten wordt een geologisch onderzoek vereist. Dit zal worden getoetst door experts van TNO.

SDE+ wordt in 2014 ook zesmaal opengesteld. Klik hier voor het overzicht met de basisbedragen per technologie en de bijbehorende fase voor de SDE+ 2014. De minister streeft naar publicatie van de regeling in januari 2014 zodat ondernemers de tijd hebben om hun aanvraag goed voor te bereiden.

bottom of page